Соёл

Соёл

Аж ахуйн нэгжийн үндсэн үнэ цэнэ

Аль аль талдаа ашигтай нөхцөл байдалд тоглох хэв маягийн эерэг бүрэн бүтэн байдал

Хөгжлийн стратеги

Үйлчилгээний үйлчлүүлэгчид нийгмийн хөгжил, ялалтын төлөө өөрийгөө зориулах

Багийн үзэл баримтлал

Эрсдэл хуваалцах итгэлийг тэргүүлэх чимээгүй ойлголтыг ачаалах зорилгоор

Авьяаслаг санаа

Хүний байр суурь, ард түмэндээ дасан зохицох

Маркетингийн үзэл баримтлал

Аж ахуйн нэгжийн нэр хүндийг авахын тулд хэрэглэгчдэд үнэ цэнэ бий болгох

Инновацийн санаа

Бүтээлч инноваци

Аюулгүй байдлын үзэл баримтлал

Ажилтнуудын үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлыг хангах